நோபெல் பரிசு பெற்றவர்கள் பட்டியல் அறிவியல் அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், சமூக அமைதிக்கு வழி வகுப்பவர்கள் ஆகியோருக்கு நோபெல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது
மருத்துவம் அல்லது உடலியங்கியல்
2011 புரூஸ் பியூட்லர் (Bruce Beutler – அமெரிக்கா), ஜூல்ஸ் ஹாஃப்மேன் (Jules A. Hoffmann – பிரான்சு) மற்றும் ரால்ஃப் ஸ்டைன்மன் (Ralph M. Steinman – கனடா)
2010 ராபர்ட் எட்வர்ட்சு
2009 எலிசபெத் எலன் பிளாக்பர்ன், கரோல் கிரெய்டர், ஜாக் வில்லியம் சோஸ்டாக்
2008 ஹெரால்டு சூர் ஹாசென், பிரான்சுவாசு பாரி-சினோசி [1] , லியூக்கு மாண்டனியே (Luc Montagnier) [2]
2007 மரீயோ கபெக்கி (Mario Capecchi) [3], சர் மார்ட்டின் எவான்சு (Sir Martin Evans), அலிவர் சுமிதீசு (Oliver Smithies)
2006 ஆண்ட்ரூ ஸீ. ஃபயர் ( Andrew Z. Fire), கிரய்க் சி. மெலோ (Craig C. Mello)
2005 பேஃரி ஜெ. மார்ஷல் (Barry J. Marshall), ஜெ. ராபின் வாரென் (J. Robin Warren)
2004 ரிச்சார்ட் ஆக்செல், லின்டா பக்
2003 பெளள் சி. இலாடெர்பர் (Paul C. Lauterbur), பீட்டர் மான்ஸ்ஃபீல்ட் (Peter Mansfield)
2002 சிட்னி பிரென்னர் (Sydney Brenner), ஹெச். ராபர்ட் ஹார்விட்ஸ் (H. Robert Horvitz), ஜான் ஈ. ஸல்ஸ்டன் (John E. Sulston)
2001 இலீலண்ட் ஹெச். ஹார்ட்வெல் (Leland H. Hartwell), டிம் ஹண்ட் (Tim Hunt), ஸர் பெளள் நர்ஸ் (Sir Paul Nurse)
2000 ஆர்விட் கார்ல்ஸன் (Arvid Carlsson), பெளள் க்றீன்லாண்ட் (Paul Greengard), எரிக் ஆர். காண்டெல் (Eric R. Kandel)
1999 Günter Blobel
1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad
1997 Stanley B. Prusiner
1996 Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel
1995 Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus
1994 Alfred G. Gilman, Martin Rodbell
1993 Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp
1992 Edmond H. Fischer, Edwin G. Krebs
1991 எர்வின் நேயெர், பேர்ற் சக்மன்
1990 Joseph E. Murray, E. Donnall Thomas
1989 J. Michael Bishop, Harold E. Varmus
1988 James W. Black, Gertrude B. Elion, George H. Hitchings
1987 Susumu Tonegawa
1986 ஸ்டான்லி கோஹன், Rita Levi-Montalcini
1985 Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein
1984 Niels K. Jerne, Georges J.F. Köhler, César Milstein
1983 Barbara McClintock
1982 Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson, John R. Vane
1981 Roger W. Sperry, David H. Hubel, Torsten N. Wiesel
1980 Baruj Benacerraf, Jean Dausset, George D. Snell
1979 Allan M. Cormack, Godfrey N. Hounsfield
1978 Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton O. Smith
1977 Roger Guillemin, Andrew V. Schally, Rosalyn Yalow
1976 Baruch S. Blumberg, D. Carleton Gajdusek
1975 David Baltimore, Renato Dulbecco, Howard M. Temin
1974 Albert Claude, Christian de Duve, George E. Palade
1973 Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen
1972 Gerald M. Edelman, Rodney R. Porter
1971 Earl W. Sutherland, Jr.
1970 Sir Bernard Katz, Ulf von Euler, Julius Axelrod
1969 Max Delbrück, Alfred D. Hershey, Salvador E. Luria
1968 Robert W. Holley, அர்கோபிந்த் குரானா, Marshall W. Nirenberg
1967 Ragnar Granit, Haldan K. Hartline, George Wald
1966 Peyton Rous, Charles B. Huggins
1965 François Jacob, André Lwoff, Jacques Monod
1964 Konrad Bloch, Feodor Lynen
1963 Sir John Eccles, Alan L. Hodgkin, Andrew Huxley
1962 பிரான்சிஸ் கிரிக், James Watson, Maurice Wilkins
1961 Georg von Békésy
1960 Sir Frank Macfarlane Burnet, Peter Medawar
1959 Severo Ochoa, Arthur Kornberg
1958 George Beadle, Edward Tatum, Joshua Lederberg
1957 Daniel Bovet
1956 André F. Cournand, Werner Forssmann, Dickinson W. Richards
1955 Hugo Theorell
1954 John F. Enders, Thomas H. Weller, Frederick C. Robbins
1953 Hans Krebs, Fritz Lipmann
1952 Selman A. Waksman
1951 Max Theiler
1950 Edward C. Kendall, Tadeus Reichstein, Philip S. Hench
1949 Walter Hess, Egas Moniz
1948 Paul Müller
1947 Carl Cori, Gerty Cori, Bernardo Houssay
1946 Hermann J. Muller
1945 அலெக்ஸாண்டர் பிளெமிங், Ernst B. Chain, Sir Howard Florey
1944 Joseph Erlanger, Herbert S. Gasser
1943 Henrik Dam, Edward A. Doisy
1942 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1941 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1940 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1939 Gerhard Domagk
1938 Corneille Heymans
1937 Albert Szent-Györgyi
1936 Sir Henry Dale, Otto Loewi
1935 Hans Spemann
1934 George H. Whipple, George R. Minot, William P. Murphy
1933 Thomas H. Morgan
1932 Sir Charles Sherrington, Edgar Adrian
1931 Otto Warburg
1930 கார்ல் லாண்ட்ஸ்டெய்னர்
1929 Christiaan Eijkman, Sir Frederick Hopkins
1928 Charles Nicolle
1927 Julius Wagner-Jauregg
1926 Johannes Fibiger
1925 No prize awarded, money allocated to section’s Special Fund
1924 Willem Einthoven
1923 Frederick G. Banting, John James Richard Macleod
1922 Archibald Vivian Hill, Otto Meyerhof
1921 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1920 August Krogh
1919 Jules Bordet
1918 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1917 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1916 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1915 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1914 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1913 ராபர்ட் பாரானி
1912 அலெக்சிஸ் காரெல்
1911 ஆல்வார் குல்ஸ்ட்ரான்ட்
1910 Albrecht Kossel
1909 Theodor Kocher
1908 Ilya Mechnikov, Paul Ehrlich
1907 Alphonse Laveran
1906 Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal
1905 ராபர்ட் கோக்
1904 இவான் பாவ்லொவ்
1903 நீல்ஸ் ரிபெர்க் ஃபின்சென்
1902 ரொனால்டு ராஸ்
1901 எமில் அடால்ஃப் வான் பெர்ரிங்

2011 புரூஸ் பியூட்லர் (Bruce Beutler – அமெரிக்கா), ஜூல்ஸ் ஹாஃப்மேன் (Jules A. Hoffmann – பிரான்சு) மற்றும் ரால்ஃப் ஸ்டைன்மன் (Ralph M. Steinman – கனடா)
2010 ராபர்ட் எட்வர்ட்சு
2009 எலிசபெத் எலன் பிளாக்பர்ன், கரோல் கிரெய்டர், ஜாக் வில்லியம் சோஸ்டாக்
2008 ஹெரால்டு சூர் ஹாசென், பிரான்சுவாசு பாரி-சினோசி [1] , லியூக்கு மாண்டனியே (Luc Montagnier) [2]
2007 மரீயோ கபெக்கி (Mario Capecchi) [3], சர் மார்ட்டின் எவான்சு (Sir Martin Evans), அலிவர் சுமிதீசு (Oliver Smithies)
2006 ஆண்ட்ரூ ஸீ. ஃபயர் ( Andrew Z. Fire), கிரய்க் சி. மெலோ (Craig C. Mello)
2005 பேஃரி ஜெ. மார்ஷல் (Barry J. Marshall), ஜெ. ராபின் வாரென் (J. Robin Warren)
2004 ரிச்சார்ட் ஆக்செல், லின்டா பக்
2003 பெளள் சி. இலாடெர்பர் (Paul C. Lauterbur), பீட்டர் மான்ஸ்ஃபீல்ட் (Peter Mansfield)
2002 சிட்னி பிரென்னர் (Sydney Brenner), ஹெச். ராபர்ட் ஹார்விட்ஸ் (H. Robert Horvitz), ஜான் ஈ. ஸல்ஸ்டன் (John E. Sulston)
2001 இலீலண்ட் ஹெச். ஹார்ட்வெல் (Leland H. Hartwell), டிம் ஹண்ட் (Tim Hunt), ஸர் பெளள் நர்ஸ் (Sir Paul Nurse)
2000 ஆர்விட் கார்ல்ஸன் (Arvid Carlsson), பெளள் க்றீன்லாண்ட் (Paul Greengard), எரிக் ஆர். காண்டெல் (Eric R. Kandel)
1999 Günter Blobel
1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad
1997 Stanley B. Prusiner
1996 Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel
1995 Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus
1994 Alfred G. Gilman, Martin Rodbell
1993 Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp
1992 Edmond H. Fischer, Edwin G. Krebs
1991 எர்வின் நேயெர், பேர்ற் சக்மன்
1990 Joseph E. Murray, E. Donnall Thomas
1989 J. Michael Bishop, Harold E. Varmus
1988 James W. Black, Gertrude B. Elion, George H. Hitchings
1987 Susumu Tonegawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: